استفاده از فرمون جنسي حشرات عليه خود آنها بي ترديد يكي از جالب ترين موضوعاتي است كه دانش گياهپزشكي و بيوتكنولوژي عصر حاضر پيگير آن است و هر چند كه از آغاز كاربرد اين تكنيك مدت زمان زيادي نگذشته است با اين حال پيشرفتهاي حاصله در اين زمينه بسيار چشمگير بوده است.در حال حاضر فرمون جنسي بيش از 250 گونه از حشرات زيان آور دنيا توليد و عرضه مي شوند كه عمده آفات گياهي مزارع ، باغات ميوه، جنگل ها،مراتع،پارك ها،محصولات انباري و حشرات بهداشتي را شامل مي شوند. اهميت بالاي اين تكنيك جديد دركنترل آفات موجب گرديد كه تله هاي فرموني به عنوان پايه آزمايش هاي مزرعه اي مطرح گردد.

 

با اسفاده از لورها و تله هاي فرموني ، همچنين كارتها، نوارهاي رنگي و تله هاي چسبدار رتگي حاوي لور،  مي توان در امر نظارت و رديابي آفات (monitoring)  و يا كنترل جمعيت برخي از آفات گياهي در زير سطح زيان اقتصادي با كاربرد روشهاي شكار انبوه آفت (Mass trapping) ، اختلال در جفت گيري ((mating disruption

، روش جلب وكشتار (attract & kill) و يا ساير روش ها بهره گرفت.

 

 

1-1- مواد شيميايي علامت دهنده(Semiochemicals)

بسياري از موجودات زنده جهت ايجاد ارتباط با يكديگر و يا پيدا كردن ميزبان مناسب خود پيامهاي شيميايي مخابره مي كنند. از اين لحاظ بندپايان به خصوص حشرات در مخابره پيامهاي شيميايي جهت بقا و يا توليدمثل بسيار اختصاصي عمل مي كنند. رفتارهاي اصلي حشرات كه بوسيله سيستم بويايي آنها برانگيخته يا تضعيف       مي شود شامل جفت گيري، تغذيه و تخمريزي مي باشد. به طور كلي به اين گونه مواد شيميايي علامت دهنده كه موجب واكنشهاي رفتاري گوناگوني در حشرات مي شود سميوكميكال (Semiochemicals) مي گويند.

 

سميوكميكال به دو گروه تقسيم مي شوند :

1- فرمون ها (Pheromones): كه پيامهاي شيميايي درون گونه اي را مخابره مي نمايند.

2- آللوكميكال ها (Allelochemicals): كه پيامهاي شيميايي را در بين گونه هاي مختلف مخابره مي كنند.

 

فرمون ها از لحاظ نحوه عملكرد به موارد زير تقسيم بندي مي شوند :

1- فرمون جنسي              Sex  pheromones           

2- فرمون تجمعي             Aggregation  pheromomes

3- فرمون اعلام خطر         Alarm    pheromones

4- فرمون رديابي           Trail    pheromones

5- فرمون نشان گذاري ميزبان     Host-marking    pheromones

   

آللوكميكال ها نيز براساس دريافت كنندگي يا فرستندگي پيام ها به سه دسته آلومون، كيرمون و سينومون تقسيم بندي مي شوند. آلومون ها براي گونه فرستنده پيام، كيرمون ها براي گونه دريافت كنندگان پيام و سينومون ها براي هر دو گونه دريافت كننده و فرستنده پيام مفيد مي باشند.

از اوايل دهه 1970 شناخت رفتار حشرات و به وجود آمدن پيشرفتهايي در زمينه شيمي تجزيه منتهي به شناخت هزاران فرمون و ساير تركيبات سميوكميكال شد. رديابي حشرات با استفاده از تله هاي فرموني يا جلب كننده يكي از تاكتيك هاي مهم در برنامه مديريت تلفيقي آفات مي باشد. تله ها همچنين به طور گسترده اي براي تشخيص حضور يك آفت به خصوص در مورد آفات قرنطينه اي مورد استفاده قرار مي گيرند.

 دريافت اين واقعيت كه بقاي يك حشره به طور مؤثري سمت تأثير مواد سميوكميكال مي باشد منتهي به استفاده از اين مواد به عنوان ابزاري جهت كنترل آفات شده است. اگر چه بيشترين موفقيت استفاده از سميوكميكال ها  (فرمون ها) در رديابي آفت مي باشد ولي در كنترل مستقيم آفت نيز نقش دارند. تله ها اغلب جهت تشخيص وجود آفات (Detecting) يا اندازه گيري فعاليت هاي دوره اي زندگي آفات به كار مي روند.

 

به طور كلي استفاده از سميوكميكال ها در برنامه مديريت تلفيقي آفات در موارد زير مي باشد :

( Knight  and  weissling  , 1999)

 - رديابي آفات (monitoning)

1- مشخص كردن وجود يك گونه از آفت

2- تعيين زمان ظهور و ارزيابي نوسانات فصلي جمعيت آفت

3- ارزيابي ميزان كارايي فرمولاسيونهاي مختلف مواد سميوكميكال در جفتگيري حشرات

4- ارزيابي ميزان مقاومت نسبت به حشره كشها

 

-كنترل مستقيم (Direct  control )

1- شكار انبوه آفت mass- trapping 

2- كاربرد فرمولاسيونهاي attract  and   kill

3- ايجاد اختلال در جفت يابي mating  disruption

4- ايجاد اختلال درمراحل ميزبان يابي آفت تا پذيرش آن توسط ميزبان

5- استفاده از آلمونهاي گياهي جهت جلوگيري از تغذيه يا تخمريزي آفت

6- استفاده از فرمونها براي بالابردن عمل گرده افشاني

7- استفاده از آللوكميكال ها در حمايت از دشمنان طبيعي


 

 1-2- رديابي آفت ياmonitoring   ( به كارگيري سيستم تله گذاري )

 

توليد مواد سنتتيكي از سميوكميكال ها به توليد انبوه و تجاري تله هاي جلب كننده جهت رديابي و شكار آفت در برنامه هاي كنترل آفات منتهي شد. برخلاف ساير روشهاي نمونه برداري كه مي تواند وقت گير باشد يا احتياج به تكنيك خاصي جهت استفاده داشته باشد رديابي براساس مواد سميوكميكال بسيار آسان و ساده مي باشد. به علاوه ابزاري مناسب جهت سنجش تراكم آفت بوده و اغلب كاربردي ترين راه رديابي حشرات مي باشد.

 

 يكي از موارد استفاده از سيستم تله گذاري تشخيص وجود يك آفت در منطقه مي باشد. سيستم تله گذاري به عنوان يكي از ابزارهاي اوليه جهت رديابي آفات قرنطينه اي و مشخص كردن ميزان گسترش آنها به كار مي رود. به اين منظور از تله ها در فرودگاهها و بنادر كه مناطق داراي ريسك بالا هستند براي مشخص كردن وجود آفات خارجي استفاده مي شود. همچنين در برنامه هاي رديابي آفات براي مشخص كردن گونه هاي زيان بخش آفات و تهيه اطلاعات لازم جهت جلوگيري كردن از گسترش آنها به نواحي جديد از تله ها استفاده مي شود.

 

يكي ديگر از كاربردهاي مهم سيستم تله گذاري اندازه گيري نوسانات جمعيت آفت به عنوان ابزاري جهت تصميم گيري در برنامه كنترل آفت مي باشد. تركيب تله هاي فرموني و مدلهاي Degree-day مي تواند يك روش قابل اطمينان براي رديابي فعاليت حشرات كامل، پيش بيني زمان جفت گيري و تخمريزي و تعيين زمان استفاده از حشره كشها باشد.

يكي ديگر از كاربردهاي روزافزون استفاده از تله هاي جلب كننده اندازه گيري ميزان تأثيرگذاري فرمولاسيونهاي اختلال در جفت گيري مي باشد. عدم شكار آفت يا شكار تعداد كمي پروانه توسط يك تله فرموني نشان دهنده موفقيت تاكتيك اختلال در جفت گيري آفت هدف مي باشد.

در دهه هاي اخير افزايش بروز پديده مقاومت نسبت به حشره كشها لزوم داشتن يك روش قابل اطمينان جهت ارزيابي شدت مقاومت و ميزان پراكندگي آن را روشن ساخت. روش بيواسي با استفاده از تله هاي فرموني يكي از روش هاي قابل قبول جهت تشخيص ميزان حساسيت آفت راسته Lepidoptera  نسبت به حشره كشها مي باشد. اين روش اولين بار توسط Riedl  et al.,(1985) جهت بررسي  حساسيت پروانه هاي كرم سيب به حشره كش آزينفوس متيل مورد استفاده قرار گرفت. روش بيواسي مستلزم جمع آوري تعداد زيادي از پروانه هاي نر داخل تله و آزمايش وجود مقاومت با كاربرد تماسي حشره كشها يا از طريق تركيب حشره كش با چسب مي باشد.    مهمترين مزيت استفاده از اين روش بيواسي نسبت به ساير روشهاي بررسي مقاومت اين است كه جمعيت زيادي از آفات بدون تحميل هزينه و وقت براي پرورش لارو و بالابردن جمعيت آفت قابل آزمايش مي باشد.

يكي از محدوديت هاي استفاده از اين روش اين است كه بررسي پديده مقاومت نسبت به حشره كشهاي گوارشي مانند ( Neonicotinoid  ,  IGR ) قابل ارزيابي نمي باشد.

 

1-2-1- اجراي سيستم تله گذاري :

امروزه شركت هاي زيادي جهت رديابي و مديريت آفات به توليد تجاري فرمون ها و كيرمون ها و تله هاي مربوطه روي آورده اند. يك تله تراكم جمعيت آفت و در نتيجه پتانسيل ميزان خسارتزايي آفت را نشان مي دهد. بيشتر    تله هاي مختلف و مواد جلب كننده جهت رديابي آفت مورد استفاده قرار مي گيرند. در اكثر تله ها يك سطح چسبناك براي گرفتن حشرات وجود دارد. در بعضي از تله ها نيز از يك حشره كشي كه داراي خاصيت        Knock  down مي باشد يا يك مايع براي نگه داشتن حشرات جلب شده استفاده مي شود.

جلب كننده ها عموماً در يك مخزن نگهدارنده از جنس لاستيك، پلي اتيلن، پلي وينيل كلرايد و يا فيبرهاي توخالي فرموله مي شوند. احتمال جلب يك حشره به يك تله بستگي زيادي به ماده جلب كننده و محل قرار گرفتن تله دارد. محل نصب تله ها بسته به نوع محصول و ارتفاع پروازي آفت متفاوت بوده و مي تواند در داخل يا بيرون كشت، در كناره هاي خارجي يا داخلي كرت ها در قسمت هاي مختلف يك درخت باشد.

محل قرارگرفتن تله با پارامترهاي گفته شده به طور قابل توجهي در جلب پروانه ها مؤثر مي باشد. تله هايي كه سطح آنها داراي ماده چسبنده مي باشد به مرور قدرت جلب آنها در صورت پوشيده شدن سطح چسبناك با حشرات غير هدف و گردوغبار كاهش مي يابد.

1-2-2- دامنه جلب لورها :

براساس تحقيقات بعمل آمده فضاي تحت پوشش يك تله فرموني با mg 1 از فرمون حدود 152000 مترمربع يا نزديك به 15 هكتار مي باشد.

 

1-3- معرفي تعدادي از تاكتيك هاي مورد استفاده جهت جلب كردن و امحاء آفات

( Attraction – annihilation)

 

 

1-3 -1-   mass  trapping (شكار انبوه آفت)

 

هدف از شكار انبوه جلوگيري  از خسارت آفت با گرفتن قسمت قابل توجهي از جمعيت اوليه آفت قبل از جفت گيري و تخمگذاري يا تغذيه مي باشد. موفقيت با اين روش مستلزم داشتن يك ماده جلب كننده قوي و يك تله با كارايي بالا مي باشد. اگر چه موارد كنترل آفت با روش شكار انبوه فراوان مي باشد اما در بعضي موارد از نقطه نظر اقتصادي توجيه پذير نمي باشد.  

 

 

در جدول زير نمونه هايي از برنامه mass  trapping آورده شده است

Reference

Pest

mass  trapping

James  et al.,1996

Carpophilus beetles

Attractants  and water- based fonnel  traps

Wawrzynski . 1998

Japanese  beetles

Attractant – baited  traps

Zhong et  al.,2002

Chinese   tortrix

Sex  pheromone- baited  traps

Buchelos  and levinson, 1993

Cigarette  beetle

Attractant – baited multisurface traps

Borden, 1990

Ambrosia  beetle

Pheromone – based  mass  trapping

Lindgren , 1993

Mountain  pine  beetle

Inhibitor  combined  with  mass  trapping

Park  and  Goh,1992

Beet  armyworm

Sex pheromone – based mass  trapping

 

 

 

در ايران  در سالها ي اخير اين روش به صورت  محدود جهت كنترل غير شيميايي  آفاتي  مثل كرم خراط  

  Zeuzera  Pyrina( با استفاده از فرمون جنسي پروانه زنبور مانند  Synanthedon tipuliformis) ،  پروانه

زنبور مانند Synanthedon myopaeformis در باغات سيب و به و شكار انبوه مگس گيلاسRhagoletis ceraci با استفاده ازاشكال مختلف تله هاي زرد رنگ چسبدار حاوي لورcherry fruit fly trap)) به كار برده شده است.

 

اين تكنيك در كنترل تراكم هاي پايين جمعيت آفت (ولي همواره بالاتراز سطح زيان اقتصادي) مؤثرتر است. در تراكم هاي بالا تله ها به سرعت توسط حشرات اشباع مي شوند. تعداد تله نصب شده در اين تكنيك 15- 10 تله در هكتار در ارتفاع پروازي آفت مي باشد و در بعضي از محصولات همزمان با رشد محصول نياز به بالا بردن ارتفاع تله ها مي باشد.

در صورتيكه توسط جلب كننده هاي خاصي هر دو جنس نر و ماده توسط تله جلب شوند شانس موفقيت در برنامه كنترل انبوه افزايش مي يابد. در صورتيكه فقط نرها توسط تله جلب شوند شكار آنها قبل از جفت گيري بسيار اهميت دارد.   

                                                                                                                                                                                                                                                                         

تکنيک mass trapping در مناطقی قابل اجراست که تحمل مقداری از خسارت آفت به منظور کاهش کاربرد حشره کش ها قابل پذيرش باشد. مثلاً در پارک ها و گياهانی که در معابر شهر وجود دارند80-90 درصد کنترل،
می تواند قابل قبول باشد.

 

به طور کلی می توان گفت که mass trapping زمانی کاربرد دارد که اولاً تراکم آفت در منطقه ای مورد عمل پايين باشد. ثانياً مهاجرت آفت از بيرون به داخل منطقه مورد آزمايش محدود باشد(باغات ايزوله باشند).بنابراين ارزيابي

جمعيت آفت بر اساس سوابق سالهاي گذشته كاملا ضروري بوده و كمك موثري در اتخاذ تصميم بر استفاده از اين روش خواهد بود.

 

 

 

1-3-2- Attract - and –Kill (روش جلب و كشتار)

 

يکی از تاکتيک های کنترل آفات می باشد که مشابه mass trapping بوده و بر پايه سيستم جلب آفت و امحاء بخش قابل توجهی از جمعيت آفت در نتيجه جلوگيری از خسارت محصول می باشد. تفاوت اصلی آن است که در شيوه attract and kill تکيه بر روی يک ماده سمی باشد که بيشتر از يک تله باعث از بين بردن آفت می شود. مهمترين فايده اين شيوه آن است که مشکل اشباع تله توسط آفت حذف شده در نتيجه مي تواند باعث بهبود عملکرد کنترل آفت در تراکم های بالا باشد. همچنين پی آمد تعويض تله ها و هزينه بالای برنامه کنترل محدود می شود. از فرمولاسيون attract and kill ميتوان جهت کنترل انواع سخت بالپوشان ، پروانه ها و به خصوص مگسها استفاده کرد.

 

 

جدول زير آفاتی که به روش  Attract and kill کنترل شده اند آورده شده است.

References

Pest

Attract and kill

Prokopy et al., 2000

Apple maggot fly

Pesticide – treated spheres

Stelinski and Liburd, 2001

Blueberry maggot fly

Pesticide – treated spheres

Jones , 1998

Oliver fly

Pheromone bait spray

Charmillot et al., 2000

Codling moth

Sex – pheromone – based attracticide

Suchling and Brockerhoff , 1999

Light – brown apple moth

Sex – pheromone – based attracticide

 

 

 

اولين و بيشترين کاربرد جلب کننده به همراه يک حشره کش برای کنترل مگسهای ميوه Tephritidae بوده است زيرا در شکار انبوه اين مگسها مشکل اشباع تله وجود دارد (Jones, 1998).

 

 

 

 

تعدادي ازآفات كه با استفاده از اين روش تحت كنترل قرار مي گيرند به شرح زير مي باشند:

- كنه هاي نباتي Tetranychidae با استفاده از ماده جلب كننده sstirrup M

-       مگس زيتونBactrocera olea  با استفاده از ماده جلب كننده protein hydrolysate

-       پروانه چوبخوار پستهKermania pistaciella  با استفاده از فرمولاسيون kerma kill

-       مگس ميوه Bactrocera zonata با استفاده از ماده جلب كننده Methyl eugenol

-       مگس ميوهBactrocera dorsalis  با استفاده از ماده جلب كننده Methyl eugenol

-  مگس جاليز و تعداد ديگري از گونه هايTephritidae  با استفاده از ماده جلب كننده

-          protein hydrolysat

 

 

1-3-3- Autodissemination  (روش جلب و ايجاد بيماري)

اتوديسمينيشن يک روش ابتکاری و تکنيک کنترلی اميدبخش می باشد که در اين روش ماده جلب کننده با يک پاتوژن (عامل بيماريزا) ترکيب می شود. (Sucking and karg,2000) عنوان Lure and infect به معنی جلب کردن و آلوده کردن را برای اين روش پيشنهاد کردند و در مورد توصيف اين روش و محدوديت ها و نتايج بی نظير آن بحث کردند. آفاتی که در اين سيستم جلب می شوند کشته نمی شود بلکه به يک پاتوژن آلوده شده و باعث انتشار بيماری به ساير افراد می شوند.استفاده از اين روش يعنی انتخاب عوامل بيماريزا برای ميزبانهای اختصاصی يکی از روشهای سازگار با برنامه کنترل بيولوژيکی آفات خواهد بود.

 

جدول زيرنمونه ای از برنامه کنترلی به روش Autodissemination آورده شده است.

References

Pest

Autodissemination

Furlong et.al., 1995

Diamondback math

Pheromone trap and fungus

Klein and lacey,1999

Japanese beetle

Attract trap and fungus

Jackson et al., 1992

Tobacco budworm

Pheromone trap and baculovirus

1-3-4- mating Disruption (روش اختلال در جفت گيري)  

 

يکی از موفقيت آميزترين شيوه ها در استفاده از مواد سيمو کميکال برای کنترل آفات که در چند دهه         اخير  مورد استفاده قرار گرفته است رهاسازی مقدار زيادی از فرمونهای سنتزی به منظور جلوگيری يا به تاخير  انداختن جفت گيری می باشد. اولين بار اين روش حدود 30 سال قبل جهت کنترل آفت     Trichoplusia ni (Hubner)  مورد استفاده قرار گرفت. (Gaston et al., 1967)

 

اين تکنيک با گسترش شرکتهای توليدکننده به عنوان بخشی از برنامه ی کنترلی برای تعدادی از آفات ميوه، سبزيجات و آفات جنگلی از راسته پروانه ها پذيرفته شده است.

 

در اين روش فضاي قلمرو آفت در حال اشباع فرموني نگهداشته مي شود كه نتيجه جبري آن سرگرداني حشرات بالغ وعدم جفت يابي ،جفت گيري و توليد مثل خواهد بود.

 

آنچه در استفاده از اين روش قابل توجه می باشد اين است که در تراکم های بالای جمعيت آفت در مقايسه با تراکم های پائين کنترل آفت مشکل تر خواهد بود. به عنوان مثال در مورد کرم سيب بيشترين اختلال در جمعيت های پائين موثر بوده است.

به طور کلی الگوهای بيولوژيکی زير در موفقيت تاکيک اختلال در جفت گيری نقش دارند:

-       بيولوژی / اکولوژی گونه های هدف

-       ميزان حساسيت نرها به فرمون جنسی

-       خصوصيات شيميايی فرمون

-       تاثيرات فيزيکی محيط

 

استفاده از فرمون جنسي حشرات بعنوان وسيله اي براي ايجاد گمراهي جنسي تا كنون درباره تعداد اندكي از گونهاي آفات گياهي به مرحله كاربرد جهاني رسيده است كه به نام تعدادي از آنها اشاره مي گردد:

 

-  كرم ساقه خوار برنج...........................................................................................Chilo suppressalis

-  كرم سرخ پنبه.......................................................................................... Pectinophora gossypiella

-  كرم قوزه پنبه...............................................................................................Helicoverpa armigera

-  كرم سيب...........................................................................................................Cydia  pomonella 

-  كرم آلو.....................................................................................................Grapholitha funebrana

-  جوانه خوار كاج............................................................................................Rhyacionia buoliana

 

براي كنترل كرم سيب در مناطقي كه جمعيت آفت از انبوهي پايين برخوردار است تعداد 500 نوار پليمري حاوي ماده موثره فرمون اختلال در جفت گيري را در سطح يك هكتار نصب مي كنند.استفاده از اين روش در

ايران سابقه طولاني نداشته و طي سالهاي گذشته در مناطق آذربايجان و خراسان در قالب مبارزه تلفيقي و به همراه ساير روشهاي كنترل جمعيت آفت نظير مبارزه بيولوژيك و مبارزات زراعي ، مكانيكي و ميكروبي و غيره مورد استفاده قرار گرفت.بررسيهاي اوليه نشان داده است كه استفاده از اين روش اثرات كنترلي خوبي در قالب مبارزه تلفيقي با كرم سيب داشته است.

 

 ذر ايران يكي ديگر از موارد استفاده از روش اختلال در جفت گيري در مورد آفت كرم ساقه خوار برنج بوده كه  اولين باردر سال 1373 با استفاده از فرمولاسيون جامد آهسته رهش فرمون جنسي كرم ساقه خوار برنج(selibate CS) در سطح 7 هكتار از شاليزار هاي مناطق شمالي اجرا شد.براي كنترل كرم ساقه خوار برنج به شيوه فوق الذكر حدود 1- 2 هفته پس از نشاء برنج در زمين اصلي تعداد 100عدد فرمون پراكن (Dispenser) با فواصل 10*10 متر از همديگر حاوي 4/0گرم فرمون جنسي حشره مذكور ،به كمك پايه هايي از ني در هر هكتار از مزرعه شالي نصب شد(جمعا 40گرم ماده موثره در هكتار). نتايج به دست آمده نشان داد كه اين روش كنترل آفت علاوه بر آنكه مستقلا به عنوان يك روش مهار كرم ساقه خوار برنج قابل توصيه مي باشد مي تواند زمينه بهره وري بهتر و گسترده تر استفاده از زنبور پارازيتوئيد تريكو گراما را هم در مزارع برنج ايجاد نمايد.


 

1-4- تعدادی از فرمونهايی که جهت monitoring آفات درختان ميوه مورد استفاده قرار می گيرند

 

نام فارسی

نام علمی آفت (فرمون)

کرم سيب

1- Cydia pomonella

کرم آلو

2- Grapholitha funebrana

مگس گيلاس

3- Rhogoletis ceraci

کرم سرشاخه خوار هلو

4- Lobesia botrava

مگس زيتون

5- Bacterocera oleae

سرخرطومی حنايي خرما

6- Rhyncophorus ferugineus

کرم خراط (پروانه فری)

                                                     7- Zeuzera pyrina

پروانه جوانه خوار

8- Archips rosanus

مينوز لکه گرد

9- Leucoptera scitella

کرم به

10- Euzophera bigella

پروانه سفيد آمريکايی

11- Hyphantria cunea

پروانه زنبورمانند

!2- Synanthedon  myopaeformis

کرم سرشاخه خوار هلو

13- Anarsia lineatella

کرم چوبخوار هلو

!4- Kermania pistaciella

مگس مديترانه ای

15- Ceratitis capitata

 


 

1-5- راهنمای کاربرد فرمونهای آفات اشجار جهت رديابی( monitoring)

چگونگی استفاده : بعد از خارج کردن فرمون از لفافه بلافاصله به صورت عمودی در مرکز تله قرار گيرد و پوشش مربوطه از منطقه مونيتورينگ خارج شود. از تماس بادست خودداری شود.

زمان استفاده : قبل از ظهور اولين نسل آفت با توجه به بيولوژي آفت در هر منطقه

تله مناسب : تله دلتا مناسبترين تله جهت استفاده از فرمون می باشد.( جهت انتخاب تله مناسب به مبحث انتخاب تله مراجعه شود)

 

.موقعيت نصب تله : تله ها بايد در سايه انداز درخت و در ارتفاع 2-5/1 متری از سطح زمين نصب شوندو تله ها طوری نصب شوند که شاخ و برگ درخت داخل تله قرار نگيرد. مناسبترين محل برای نصب تله بين تنه و خارجی ترين قسمت شاخ و برگ يک درخت می باشد. تله ها نبايد در زير يا خارج از شاخ و برگ درخت نصب شوند.

 

تراکم تله : 1 الی 2 تله در هر هکتار

چگونگی جمع آوری اطلاعات :  اطلاعات بايد به طور هفتگی ثبت شوند. در جمعيت های بالا دفعات بيشتری برای ثبت اطلاعات در يک هفته لازم می باشد.

 

تفسير اطلاعات : تصميم گيری در مورد کاربرد حشره کشها نبايد صرفاً براساس داده های ثبت شده باشد. به اين منظور بايد شرايط آب و هوايی و شرايط بيولوژيکی آفت نيز در نظر گرفته شود.

 

تعويض تله : هر 6-4 هفته بر اساس توصيه کارشناسان تعويض بايد صورت گيرد.

 

شرايط نگهداری فرمون : در دمای 0c20-10 به مدت 6 ماه ، د دمای 0c 10 – 4 به مدت 12 ماه، 0c 4-0 به مدت 24 ماه و در دمای 0c 18- بيشتر از 24 ماه قابل نگهداری می باشند.


 

1-6- تعدادی از فرمونهايی که جهت monitoring آفات گياهان زراعی مورد استفاده قرار می گيرند

نام فارسی

نام علمی آفت

کرم بلال ذرت

1- Heliothis zea

کرم قوزه پنبه

2-Heliothis armigera

پيله خوار نخود

3- Heliothis Viriplaca

کرم قوزه (گوجه فرنگی)

4- Heliothis obsoleta

کرم ساقه خوار اروپايی ذرت

5- Ostrinia nubilalis

کرم خاردار پنبه

6- Earia insulana

برگخوار چغندرقند

7- Spodoptera exigua

کرم ساقه خوار برنج

8- Chilo suppressalis

بيد سيب زمينی

9- Phthorimea operculella

کرم طوقه بر

10-Agrotis ipsilon

کرم طوقه بر

11- Agrotis segetum

ساقه خوار ذرت

121- Sesamia cretica

ساقه خوار ذرت

13- Sesamia nanagrioides

مگس خربزه

14- Miopardalis pardalina

کفشدوزک خربزه

15- Epilachna chrysomelina

کرم سرخ پنبه

16- Pectinophora gossypiella

کرم سرخ ثانوی پنبه

17- Pectinophora malvella

مگس لوبيا

18- Hylmia cilicrura

مگس جاليز

19- Dacus ciliatus

مگس خربزه و هندوانه

19- Dacus cucurbitae

1

-7- راهنمای کاربرد فرمونهای آفات زراعی جهت رديابی monitoring

 

چگونگی استفاده : بعد از خارج کردن فرمون از لفافه بلافاصله به صورت عمودی در مرکز تله قرار گيرد و پوشش مربوطه از منطقه مونيتورينگ خارج شود. از تماس بادست خودداری شود.

 

زمان استفاده : قبل از ظهور و اولين نسل آفت

تله مناسب : تله دلتا مناسبترين تله جهت استفاده از فرمون می باشد. .( جهت انتخاب تله مناسب به مبحث انتخاب تله مراجعه شود)

موقعيت نصب تله : تله ها بايد نزديک به بالاترين ارتفاع گياه (تقريباً در ارتفاع 1 متری از زمين) با استفاد از يک قيم نصب شوند.

برای بعضی از محصولات لازم است که تله ها چندين بار در طی رشد گياه بالا کشيده شوند.

 

تراکم تله : 1 الی 2 تله در هرهکتار

چگونگی جمع آوری اطلاعات : اطلاعات بايد به طور هفتگی ثبت شوند. در جمعيت های بالا دفعات بيشتری برای ثبت اطلاعات در يک هفته لازم می باشد.

تفسير اطلاعات : تصميم گيری در مورد کاربرد حشره کشها نبايد صرفاً براساس داده های ثبت شده باشد و به اين منظور بايد شرايط آب و هوايی و شرايط بيولوژيکی آفت نيز در نظر گرفته شود.

 

تعويض تله : هر 6-4 هفته بر اساس توصيه کارشناسان تعويض بايد صورت گيرد.

 

شرايط نگهداري فرومون : در دمای 0c  20-10 به مدت 6 ماه، در دمای 0c 10-4 به مدت 12 ماه ، 0c  4-0 به مدت 24 ماه و در دمای 0c  18- بيشتر از 24 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

نوشته شده توسط هک استرییت  | لینک ثابت |